Sökformulär

Vad tycker Piratpartiet om arbetsmarknaden?

Titt som tätt får vi frågan om inte arbetsrätt är en viktig fråga. Jag tycker naturligtvis att arbetsrätten, likt alla andra politiska frågor, är viktiga frågor. Därför hjälpte jag idag Mab lite grann genom att ge min syn på kopplingen mellan bland annat arbetsrätten och piratideologin.

Så vad har piratideologin för koppling till arbetsmarknaden och arbetsrätten?

Den europeiska arbetarrörelsen står idag inför en stor utmaning: företagen idag är globala, de som anställer har oftast bättre kontakt med makthavarna än de som blir anställda. Det svenska facket, som ändå är ett av de medlemstätaste i Europa, tappar medlemmar och inflytandet sjunker. Varför det?

Därför att de fackliga organisationerna inte har lyckats ena sig med övriga europeiska arbetarrörelser och fackförbund. Jag menar kanske inte på toppnivå, för jag är säker på att de som sitter på höga poster i facket träffar sina europeiska motsvarigheter titt som tätt. I alla fall träffar säkert vissa fackliga representanter vissa andra medlemsländers motparter då och då.

Men gräsrotsengagemanget finns inte.

Precis som EU självt lider av en brist på gräsrotsengagemang och återkoppling till de breda folklagren, lider facket av en brist på gräsrotsengagemang.

Lösningen? Internet, så klart.

Internet är en utmärkt arena för opinionsbildning, kontakter, forum, mejlinglistor och koordinering av aktioner över hela Europa. Facket behöver ta ställning för ett fritt internet, där deras medlemmar och alla andra medborgare kan delta, har rätt att delta. Men intresset för de här frågorna är, tyvärr, väldigt svagt från facket idag.

De fackliga organisationerna skulle vara välbetjänta av att ställa sig för varje människas rätt att ha tillgång till en internetuppkoppling, och mot att användare godtyckligt kan fråntas densamma. De borde ställa sig för ett starkt skydd för privatlivet och integriteten på nätet. Alla möjligheter till informationsspridning och informationsgenerering borde tas till vara. Här har facken nämligen en utmärkt öppning för att ta sig ut på samma arena som företagen.

För internet är, likt företagen, globalt. Med internet behöver vi knappast ens begränsa oss till ett europeiskt samarbete. De fackliga representanter i Colombia som lever i fara för sitt eget liv, skulle på internet kunna ha en fristad och möjlighet att få stöd från mängder av fackliga aktivister världen över. De behöver ett skydd. Men facket är tyst, när deras anonymitet på nätet hotas.

Och det är väl det jag tycker om arbetsmarknaden. Och de möjligheterna jag ser för facken. Piratpartiet ser jag som en garant för att dessa möjligheter kvarstår även de kommande fem åren.

4 kommentarer

Välformulerat! Internet är en viktig kanal till samhället och det är få kanaler som är så effektiva att organisera och koordinera både socialt som politiskt.

Håller väl med i sak men måste invända mot den tngdpunkten på just arbetsrätt som ges.

Arbetsmarknaden som helhet måste betraktas. EU har som mål att ha en gemensam varu- och tjänstmarknad. Detta innebär an gemansam arbetsmarknad med mer eller mindre gemensamma regler.

För att bara utbuds/efterfrågans funktionerna inom en sådan arbetsmarknad skall fungera behövs kommunikation. Först i den bemärkelsen att man skall definiera vad markanadsreglerna skall vara (EU parlaments nivå) och sedan kommunicera detta till alla berörda (samtliga arbetsgivare och arbetstagare inom EU). En fungerande marknadsplats med gemensamma (någorlunda) standarder måste uppstå där man kan jämföra krav och förmåner med olika arbetsplatseer och uppgifter inom EU.

För detta krävs ett väl fungerande internet med likaberättigade användare.

Även om vi tycker lika i sak dvs att internet skall vara fritt så kommer vi dit på olika sätt. I förrgår svarade jag på frågan om vi inte borde bredda vårt parti program här: http://janlindgren.se/2009/05/11/piratpartiet-och-ideologier/ men som jag försökte säga då och som Mikael B sedan uttryckte ännu bättre skall vi INTE skaffa oss en profil i andra frågor. Detta eftersom vi är ett demokrati parti - vi arbetar för demokratin och friheten i sig. Då får vi inte ta risken att söndra oss genom den debatt som garanterat skulle uppstå mellan höger och vänster (visat i exemplet ovan) eftersom PP då kommer upphöra som verksam påtryckningsmekanism på gammelpolitiken.

Mvh
Fredrik Larsson

Jag tycker inte det här handlar så mycket om en breddning av vårt partiprogram som det handlar om att till exempel fackliga organisationer kan ha nytta av vår politik.

Frågeställning är, har vår politik över huvud taget någon verkan på andra politikområden eller håller vi oss helt enkelt bara borta från dem? Jag ser vår politik som något samhällsövergripande, som påverkar alla delar av samhället, inkluderat fackorganisationer, arbetsrätt eller arbetsmarknaden i stort. Det var mest det jag ville visa på.

En av de främsta kopplingarna till arbetsmarknaden som piratideologin har ligger i kostnadsläget.

Immaterialrätten framställs ofta som 'gratis', att den inte kostar staten något. Det kan tyckas så, eftersom kostnaderna inte redovisas inom den statliga budgeten, utan bara tar sig uttryck i högre kostnader i konsumentledet.

Men bördan blir betydlig. Hur skall europeiska arbetare konkurrera med kinesiska när samma vara som kostar 100 kr i Kina kostar 1500 kr i Sverige?

Hur påverkas vår konkurrenskraft av våra företags kostnader för patent? Vad gör de patentskyddade läkemedlens höga läkemedelskostnader för vår förmåga att behålla jobben? Kostnader för mjukvara, musik, tv, allt tar ut sin rätt.

Med resultatet att vi är chanslösa. Vi kostar för mycket.

Patent, upphovsrätt, mönsterskydd, varumärken, förbud mot parallelimport, etc. Och nu skall vi även bära priset av en allt större övervakningsapparat.

De är inte så billiga i slutändan. Bara för att man gömmer kostnaderna försvinner de inte.

Lägg till ny kommentar